Ansprechpartner

Dipl.-Ing. (FH)
Klaus Banzhaf
Geschäftsführer

Tel.: 07361 / 3703 - 11
Fax: 07361 / 3703 - 29
k1bdaf4cf328822e9122fccac1daa5cc6.banzhaf1bdaf4cf328822e9122fccac1daa5cc6@1bdaf4cf328822e9122fccac1daa5cc6eumetron1bdaf4cf328822e9122fccac1daa5cc6.de
www.eumetron.de
Dipl.-Ing. (FH)
Theo Hageney
Geschäftsführer / Leiter Kalibrierlabor

Tel.: 07361 / 3703 - 12
Fax: 07361 / 3703 - 29
te9386bda808faec2c3bc5ca7d6b75493.hageneye9386bda808faec2c3bc5ca7d6b75493@e9386bda808faec2c3bc5ca7d6b75493eumetrone9386bda808faec2c3bc5ca7d6b75493.de
www.eumetron.deThorsten Köhnlein
Stellv. Leiter Kalibrierlabor

Tel.: 07361 / 3703 - 15
Fax: 07361 / 3703 - 29
t678ba78a1413bb0f3be5c8d3ebc77e52.koehnlein678ba78a1413bb0f3be5c8d3ebc77e52@678ba78a1413bb0f3be5c8d3ebc77e52eumetron678ba78a1413bb0f3be5c8d3ebc77e52.de
www.eumetron.de
B.Sc. (Hons)
Alice Baker
Anwendungstechnik

+49 7361 3703 - 218
+49 7361 3703 - 29
af64aaa279066496632d0a9c090a23751.bakerf64aaa279066496632d0a9c090a23751@f64aaa279066496632d0a9c090a23751eumetronf64aaa279066496632d0a9c090a23751.de
www.eumetron.de
B.Eng.
Andreas Pierro
Anwendungstechnik

+49 7361 3703 - 214
+49 7361 3703 - 29
ad458cf6ce747a209c4aa29366d8a988c.pierrod458cf6ce747a209c4aa29366d8a988c@d458cf6ce747a209c4aa29366d8a988ceumetrond458cf6ce747a209c4aa29366d8a988c.de
www.eumetron.deMarten Hageney
Anwendungstechnik

+49 7361 3703 - 223
+49 7361 3703 - 29
m6d65c4015e9cf6dfa40151a1a79ffba4.hageney6d65c4015e9cf6dfa40151a1a79ffba4@6d65c4015e9cf6dfa40151a1a79ffba4eumetron6d65c4015e9cf6dfa40151a1a79ffba4.de
www.eumetron.de
B.Eng.
Klaas Hageney
Anwendungstechnik

+49 7361 3703 - 224
+49 7361 3703 - 29
ka6f95457acb8cd430300555f90cb85c6.hageneya6f95457acb8cd430300555f90cb85c6@a6f95457acb8cd430300555f90cb85c6eumetrona6f95457acb8cd430300555f90cb85c6.de
www.eumetron.deSilke Arnold
Auftragsabwicklung Kalibrierlabor

Tel.: 07361 / 3703 - 16
Fax: 07361 / 3703 - 29
s1888cc72416ac80864d9a07919410983.arnold1888cc72416ac80864d9a07919410983@1888cc72416ac80864d9a07919410983eumetron1888cc72416ac80864d9a07919410983.de
www.eumetron.de

Zlatko Derenda
Logistik

+49 7361 3703 - 19
+49 7361 3703 - 29
z565c7fbc5745b154320fe52324a8fd7c.derenda565c7fbc5745b154320fe52324a8fd7c@565c7fbc5745b154320fe52324a8fd7ceumetron565c7fbc5745b154320fe52324a8fd7c.de
www.eumetron.de

Luisa Eiswirth
Logistik

+49 7361 3703 - 221
+49 7361 3703 - 29
l52ab56c54ddf099dd0a3e37072fad80b.eiswirth52ab56c54ddf099dd0a3e37072fad80b@52ab56c54ddf099dd0a3e37072fad80beumetron52ab56c54ddf099dd0a3e37072fad80b.de
www.eumetron.de


Dipl.-Ing.(FH)
Alex Bullinger
Vertriebsleitung

Tel.: 07361 / 3703 - 10
Fax: 07361 / 3703 - 29
a7932e5a3135ec8f17b81395fbf0d18db.bullinger7932e5a3135ec8f17b81395fbf0d18db@7932e5a3135ec8f17b81395fbf0d18dbeumetron7932e5a3135ec8f17b81395fbf0d18db.de
www.eumetron.de

Stephan Wengenmayr
Vertriebsleitung Innendienst

Tel.: 07361 / 3703 - 14
Fax: 07361 / 3703 - 29
s8d5f140fe8b12709a6295aca28d67161.wengenmayr8d5f140fe8b12709a6295aca28d67161@8d5f140fe8b12709a6295aca28d67161eumetron8d5f140fe8b12709a6295aca28d67161.de
www.eumetron.deTanja Schneider
Vertrieb

Tel.: 07361 / 3703 - 13
Fax: 07361 / 3703 - 29
t9bf781c79e76dbca0783b04f0b8e117c.schneider9bf781c79e76dbca0783b04f0b8e117c@9bf781c79e76dbca0783b04f0b8e117ceumetron9bf781c79e76dbca0783b04f0b8e117c.de
www.eumetron.de
Dipl.-Ing (FH)
Wolfgang Thaler
Vertrieb

+49 7361 3703 - 222
+49 7361 3703 - 29
w81e0d278982bf171a5c1579b0644fd2f.thaler81e0d278982bf171a5c1579b0644fd2f@81e0d278982bf171a5c1579b0644fd2feumetron81e0d278982bf171a5c1579b0644fd2f.de
www.eumetron.de

Susanne Schirle
Vertrieb

+49 7361 3703 - 219
+49 7361 3703 - 29
sf3011f9ebbcfd7d929d4e54be3d24010.schirlef3011f9ebbcfd7d929d4e54be3d24010@f3011f9ebbcfd7d929d4e54be3d24010eumetronf3011f9ebbcfd7d929d4e54be3d24010.de
www.eumetron.deBrigitte Wolf
Vertrieb

+49 7361 3703 - 210
+49 7361 3703 - 29
bf3c2dda320b96703ae2dd9fafa1f0835.wolff3c2dda320b96703ae2dd9fafa1f0835@f3c2dda320b96703ae2dd9fafa1f0835eumetronf3c2dda320b96703ae2dd9fafa1f0835.de
www.eumetron.de

Peter Dann
Vertrieb

+49 7361 3703 - 217
+49 7361 3703 - 29
pf8e47a22ff08008e7c5a922ebe1a6ca1.dannf8e47a22ff08008e7c5a922ebe1a6ca1@f8e47a22ff08008e7c5a922ebe1a6ca1eumetronf8e47a22ff08008e7c5a922ebe1a6ca1.de
www.eumetron.de

Evi Strobel
Vertrieb

+49 7361 3703 - 17
+49 7361 3703 - 29
e5caab48b61f65b7ba4f60f5ddbfa09a3.strobel5caab48b61f65b7ba4f60f5ddbfa09a3@5caab48b61f65b7ba4f60f5ddbfa09a3eumetron5caab48b61f65b7ba4f60f5ddbfa09a3.de
www.eumetron.deGabi Sonnentag
Vertrieb

+49 7361 3703 - 226
+49 7361 3703 - 29
gdfc243659b64eb8b60dd339182caad94.sonnentagdfc243659b64eb8b60dd339182caad94@dfc243659b64eb8b60dd339182caad94eumetrondfc243659b64eb8b60dd339182caad94.de
www.eumetron.de

Ellen Eisenmann
Vertrieb

+49 7361 3703 - 225
+49 7361 3703 - 29
e9023d1aa1a682299705da5374dcd514d.eisenmann9023d1aa1a682299705da5374dcd514d@9023d1aa1a682299705da5374dcd514deumetron9023d1aa1a682299705da5374dcd514d.de
www.eumetron.de

Eveline Möginger-Gnann
Vertrieb

+49 7361 3703 - 0
+49 7361 3703 - 29
e2ef60840329e2e435205df732c91a106.moeginger2ef60840329e2e435205df732c91a106@2ef60840329e2e435205df732c91a106eumetron2ef60840329e2e435205df732c91a106.de
www.eumetron.deBernd Haas
Verwaltung

+49 7361 3703 - 213
+49 7361 3703 - 29
bf804cec531350d53d3f887b020a55944.haasf804cec531350d53d3f887b020a55944@f804cec531350d53d3f887b020a55944eumetronf804cec531350d53d3f887b020a55944.de
www.eumetron.de

Claudia Fitzek
Verwaltung

Tel.: 07361 / 3703 - 0
Fax: 07361 / 3703 - 29
cb28084dab64dab30508823acc3cf1885.fitzekb28084dab64dab30508823acc3cf1885@b28084dab64dab30508823acc3cf1885eumetronb28084dab64dab30508823acc3cf1885.de
www.eumetron.deRobert Kappel
Leiter Softwareentwicklung

+49 7361 3703 - 0
+49 7361 3703 - 29
info483b61a9243e6d0c1284918b6fd6658d@483b61a9243e6d0c1284918b6fd6658deumetron483b61a9243e6d0c1284918b6fd6658d.de
www.eumetron.de

Rainer Berger
Software Entwicklung

+49 7361 3703 - 215
+49 7361 3703 - 29
rd1cacd9e13c59cbff010bdbc20e2ce93.bergerd1cacd9e13c59cbff010bdbc20e2ce93@d1cacd9e13c59cbff010bdbc20e2ce93eumetrond1cacd9e13c59cbff010bdbc20e2ce93.de
www.eumetron.de


eμmetron GmbH
Gartenstraße 133
73430 Aalen
Tel.: 07361 3703 - 0
Fax: 07361 3703 - 29
E-Mail: info@eumetron.de
DAkkS-Labor
Dienstleistungen und Produkte rund
um die Koordinatenmesstechnik
D-K-15151-01-00