Ansprechpartner

Dipl.-Ing. (FH)
Klaus Banzhaf
Geschäftsführer

Tel.: 07361 / 3703 - 11
Fax: 07361 / 3703 - 29
k3a702d819518421a47aede47aab4accb.banzhaf3a702d819518421a47aede47aab4accb@3a702d819518421a47aede47aab4accbeumetron3a702d819518421a47aede47aab4accb.de
www.eumetron.de
Dipl.-Ing. (FH)
Theo Hageney
Geschäftsführer / Leiter Kalibrierlabor

Tel.: 07361 / 3703 - 12
Fax: 07361 / 3703 - 29
t2b26f35e2806a4d0450e5669490e9e5d.hageney2b26f35e2806a4d0450e5669490e9e5d@2b26f35e2806a4d0450e5669490e9e5deumetron2b26f35e2806a4d0450e5669490e9e5d.de
www.eumetron.deThorsten Köhnlein
Stellv. Leiter Kalibrierlabor

Tel.: 07361 / 3703 - 15
Fax: 07361 / 3703 - 29
t14f4ddab1a8e17049b708014bc95a34f.koehnlein14f4ddab1a8e17049b708014bc95a34f@14f4ddab1a8e17049b708014bc95a34feumetron14f4ddab1a8e17049b708014bc95a34f.de
www.eumetron.de
B.Sc. (Hons)
Alice Baker
Anwendungstechnik

+49 7361 3703 - 218
+49 7361 3703 - 29
a45faac8ac8548d853ab3dcfe06ea3369.baker45faac8ac8548d853ab3dcfe06ea3369@45faac8ac8548d853ab3dcfe06ea3369eumetron45faac8ac8548d853ab3dcfe06ea3369.de
www.eumetron.de
B.Eng.
Andreas Pierro
Anwendungstechnik

+49 7361 3703 - 214
+49 7361 3703 - 29
aa6d2b11f28833111b1a46c473b340d93.pierroa6d2b11f28833111b1a46c473b340d93@a6d2b11f28833111b1a46c473b340d93eumetrona6d2b11f28833111b1a46c473b340d93.de
www.eumetron.deMarten Hageney
Anwendungstechnik

+49 7361 3703 - 223
+49 7361 3703 - 29
m6ee8eae75acd148666641c542367bbf4.hageney6ee8eae75acd148666641c542367bbf4@6ee8eae75acd148666641c542367bbf4eumetron6ee8eae75acd148666641c542367bbf4.de
www.eumetron.de
B.Eng.
Klaas Hageney
Anwendungstechnik

+49 7361 3703 - 224
+49 7361 3703 - 29
ka00954ec38d6cea5b9015858985a55e7.hageneya00954ec38d6cea5b9015858985a55e7@a00954ec38d6cea5b9015858985a55e7eumetrona00954ec38d6cea5b9015858985a55e7.de
www.eumetron.deSilke Arnold
Auftragsabwicklung Kalibrierlabor

Tel.: 07361 / 3703 - 16
Fax: 07361 / 3703 - 29
sb8c2eeff0c183789442a550cd74393bd.arnoldb8c2eeff0c183789442a550cd74393bd@b8c2eeff0c183789442a550cd74393bdeumetronb8c2eeff0c183789442a550cd74393bd.de
www.eumetron.de

Zlatko Derenda
Logistik

+49 7361 3703 - 19
+49 7361 3703 - 29
z76e2cee87687e2c035ce2e7a99245e12.derenda76e2cee87687e2c035ce2e7a99245e12@76e2cee87687e2c035ce2e7a99245e12eumetron76e2cee87687e2c035ce2e7a99245e12.de
www.eumetron.de

Luisa Eiswirth
Logistik

+49 7361 3703 - 221
+49 7361 3703 - 29
l2bacd81c05e5307b70baebcca44222a1.eiswirth2bacd81c05e5307b70baebcca44222a1@2bacd81c05e5307b70baebcca44222a1eumetron2bacd81c05e5307b70baebcca44222a1.de
www.eumetron.de


Dipl.-Ing.(FH)
Alex Bullinger
Vertriebsleitung

Tel.: 07361 / 3703 - 10
Fax: 07361 / 3703 - 29
acb3793abfda44dfe2ddb571956007a1d.bullingercb3793abfda44dfe2ddb571956007a1d@cb3793abfda44dfe2ddb571956007a1deumetroncb3793abfda44dfe2ddb571956007a1d.de
www.eumetron.de

Stephan Wengenmayr
Vertriebsleitung Innendienst

Tel.: 07361 / 3703 - 14
Fax: 07361 / 3703 - 29
s3d975fa4321bf1453c4167313a643e9d.wengenmayr3d975fa4321bf1453c4167313a643e9d@3d975fa4321bf1453c4167313a643e9deumetron3d975fa4321bf1453c4167313a643e9d.de
www.eumetron.deTanja Schneider
Vertrieb

Tel.: 07361 / 3703 - 13
Fax: 07361 / 3703 - 29
tf6d5ddc8c5a9d0981b077bca53a99e3e.schneiderf6d5ddc8c5a9d0981b077bca53a99e3e@f6d5ddc8c5a9d0981b077bca53a99e3eeumetronf6d5ddc8c5a9d0981b077bca53a99e3e.de
www.eumetron.de
Dipl.-Ing (FH)
Wolfgang Thaler
Vertrieb

+49 7361 3703 - 222
+49 7361 3703 - 29
w3b88c3f8fbdc9d41f5da079fcfcf2ae8.thaler3b88c3f8fbdc9d41f5da079fcfcf2ae8@3b88c3f8fbdc9d41f5da079fcfcf2ae8eumetron3b88c3f8fbdc9d41f5da079fcfcf2ae8.de
www.eumetron.de

Susanne Schirle
Vertrieb

+49 7361 3703 - 219
+49 7361 3703 - 29
s9359b27120faf73abc045055715f6b93.schirle9359b27120faf73abc045055715f6b93@9359b27120faf73abc045055715f6b93eumetron9359b27120faf73abc045055715f6b93.de
www.eumetron.deBrigitte Wolf
Vertrieb

+49 7361 3703 - 210
+49 7361 3703 - 29
b1683a7ce87cb6aa2b8423863ad5f6997.wolf1683a7ce87cb6aa2b8423863ad5f6997@1683a7ce87cb6aa2b8423863ad5f6997eumetron1683a7ce87cb6aa2b8423863ad5f6997.de
www.eumetron.de

Peter Dann
Vertrieb

+49 7361 3703 - 217
+49 7361 3703 - 29
p3eee5f48395617c66e425503b6f2d1bb.dann3eee5f48395617c66e425503b6f2d1bb@3eee5f48395617c66e425503b6f2d1bbeumetron3eee5f48395617c66e425503b6f2d1bb.de
www.eumetron.de

Evi Strobel
Vertrieb

+49 7361 3703 - 17
+49 7361 3703 - 29
e644fa8abdd226e1164def2cfc0252179.strobel644fa8abdd226e1164def2cfc0252179@644fa8abdd226e1164def2cfc0252179eumetron644fa8abdd226e1164def2cfc0252179.de
www.eumetron.deGabi Sonnentag
Vertrieb

+49 7361 3703 - 226
+49 7361 3703 - 29
g265db66ac2a59297cdd9315b178bf828.sonnentag265db66ac2a59297cdd9315b178bf828@265db66ac2a59297cdd9315b178bf828eumetron265db66ac2a59297cdd9315b178bf828.de
www.eumetron.de

Ellen Eisenmann
Vertrieb

+49 7361 3703 - 225
+49 7361 3703 - 29
ee349d88e1a508a65bbf7db851d347474.eisenmanne349d88e1a508a65bbf7db851d347474@e349d88e1a508a65bbf7db851d347474eumetrone349d88e1a508a65bbf7db851d347474.de
www.eumetron.de

Eveline Möginger-Gnann
Vertrieb

+49 7361 3703 - 0
+49 7361 3703 - 29
eed8aea71fdb026d493d6a9639adfc84f.moegingered8aea71fdb026d493d6a9639adfc84f@ed8aea71fdb026d493d6a9639adfc84feumetroned8aea71fdb026d493d6a9639adfc84f.de
www.eumetron.deBernd Haas
Verwaltung

+49 7361 3703 - 213
+49 7361 3703 - 29
bd9cd3fa7d0ac2805dd0331bfd2c48836.haasd9cd3fa7d0ac2805dd0331bfd2c48836@d9cd3fa7d0ac2805dd0331bfd2c48836eumetrond9cd3fa7d0ac2805dd0331bfd2c48836.de
www.eumetron.de

Claudia Fitzek
Verwaltung

Tel.: 07361 / 3703 - 0
Fax: 07361 / 3703 - 29
c4b818a1d8e81e46f6170d98bc551c16f.fitzek4b818a1d8e81e46f6170d98bc551c16f@4b818a1d8e81e46f6170d98bc551c16feumetron4b818a1d8e81e46f6170d98bc551c16f.de
www.eumetron.deRobert Kappel
Leiter Softwareentwicklung

+49 7361 3703 - 0
+49 7361 3703 - 29
infofc98bf19be54a71fef9ea0d8a695d371@fc98bf19be54a71fef9ea0d8a695d371eumetronfc98bf19be54a71fef9ea0d8a695d371.de
www.eumetron.de

Rainer Berger
Software Entwicklung

+49 7361 3703 - 215
+49 7361 3703 - 29
r7dc3a8a94e0329c987fe6025fdfa9e74.berger7dc3a8a94e0329c987fe6025fdfa9e74@7dc3a8a94e0329c987fe6025fdfa9e74eumetron7dc3a8a94e0329c987fe6025fdfa9e74.de
www.eumetron.de


eμmetron GmbH
Gartenstraße 133
73430 Aalen
Tel.: 07361 3703 - 0
Fax: 07361 3703 - 29
E-Mail: info@eumetron.de
DAkkS-Labor
Dienstleistungen und Produkte rund
um die Koordinatenmesstechnik
D-K-15151-01-00